2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016 /2017 /2018 /2019 /2020 /2021 /2022 /2023 /2024 / ......

10.09 - 11.18 Theresa Kampmeier / 驻地项目>>>

09.03 - 09.30 ‘生肉笔记 · 九月’>>>

05.20 - 06.10 ‘朗读会’>>>

05.13 - ? ‘哪里哪里’>>>

01.15 ‘无窗的风景 之八 ‘küy’的时代迁徙 ——动机在情境中的衍生’ Anuar>>>

01.08 ‘无窗的风景 之七 耳朵选择我’ 刘心宇>>>

english